Covid

Thay đổi dịch vụ cuộc sống gia đình

Với việc khóa cửa đang diễn ra khắp Victoria, Family Life đã điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ. Cung cấp dịch vụ Theo thông báo của Chính phủ, Cuộc sống Gia đình sẽ tạm dừng một số hỗ trợ trực tiếp tại thời điểm này.

Tìm hiểu thêm