වික්ටෝරියා

අසල්වැසි නිවාස සමඟ පවුල් ජීවිත තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය බෙදා ගැනීම වික්ටෝරියා

කම්පනය දැනුම් දුන් ප්‍රජා වෙනසක් යන මාතෘකාව යටතේ අසල්වැසි නිවාස වික්ටෝරියා වෙත පවුල් ජීවිතය ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න

බුෂ්ෆයර් ආපදා අභියාචනයට පරිත්‍යාග කිරීම

වික්ටෝරියා හි මෑතදී ඇති වූ ලැව්ගිනි හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වූවන් සඳහා අපගේ සහයෝගය ලබා දීමට පවුල් ජීවිතය බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටී. බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, අපි දැනටමත් සපයා ඇත…

වැඩිදුර කියවන්න