ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਹਰੇਕ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੇਵਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿਖੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਨਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਖੋ (ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ).

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 'ਤੇ ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 03 8599 5433' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ.

ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.tisnational.gov.au

ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ;

,ਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਪੀ)
ਪੁਰਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮਬੀਸੀਪੀ)
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ) ਸੇਵਾਵਾਂ (S2S)

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨ (CALD) ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕਨੈਕਟ) ਲਈ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਐੱਸ.)
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ (FRC)
ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪੋਸਟ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਓਪੀ)
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ - ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ - ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਬੱਬਸ
ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ - ਕਰੈਡਲ ਟੂ ਕਿੰਡਰ (C2K)
ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਲੇਅ ਸਮੂਹ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ - ਚਮਕ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
ਐਟ-ਜੋਖਮ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਿੰਸਾ
ਸਕੂਲ ਫੋਕਸਡ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ (SFYS)