ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਚੇਲਟੇਨਹੈਮ ਓਪ ਸ਼ਾਪ, ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਅੱਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟੋ.